Безплатна доставка

Общи условия за абонамент

 
 

 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „СББ Медиа" АД / SBB Media AD за абонамент и доставка на периодични и непериодични печатни издания, които Дружеството издава

Основни положения

Чл.1. „СББ Медиа" АД с  ИН по ЗДДС BG 131173325 (наричано по-нататък за краткост и „Дружеството") е издател на печатни периодични издания-списания, и на печатни непериодични издания-книги, които издания са предназначени за неограничен кръг читатели. Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и сроковете за абонамент и доставка на периодичните и непериодичните печатни издания, които Дружеството издава и предлага на книжния пазар (наричани по-нататък за краткост „списанията на Дружеството").

Чл.2. Дружеството издава и предлага на пазара месечни, двуседмични и седмични периодични печатни издания - списания, и непериодични печатни издания - книги.

Чл.3. (1) Месечните списания, които Дружеството издава, са:

  • ELLE - лицензионно издание, дата на излизане на пазара - 20-то число на предходния месец, размери на страницата 225х295 мм, редовна корична цена 6,99 лв.;
  • COSMOPOLITAN  - лицензионно издание, дата на излизане на пазара - 23-то число на предходния месец, размери на страницата 170х230 мм, редовна корична цена 4,99 лв.;
  • NATIONAL GEOGRAPHIC - лицензионно издание, дата на излизане на пазара - 4-то число на текущия месец, размери на страницата 175х254, редовна корична цена 5,99 лв.;
  • NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS - лицензионно издание, дата на излизане на пазара - 2-ро число на текущия месец, размери 203х266 мм, редовна корична цена 3,49 лв., не излиза през месец януари ;
  • ЗДРАВЕН ЖУРНАЛ - дата на излизане на пазара - 4-то число на текущия месец, размери на страницата 170х230 мм, редовна корична цена 3,99 лв.
  • Story + книга - излиза на пазара веднъж месечно, размери на страницата 230x296 мм, редовна корична цена 6,99

Седмичните и двуседмичните списания, които Дружеството издава, са:

  • КУЛИНАРЕН ЖУРНАЛ - излиза два пъти в месеца, дата на излизане на пазара - 1-о и 15-то число на текущия месец, размери на страницата 147х207 мм, редовна корична цена 1,19 лв.;
  • ЖУРНАЛ ЗА ЖЕНАТА - излиза на пазара всеки четвъртък, размери на страницата 213х278 мм, редовна корична цена 0,99 лв.;

(2) Точната дата на излизане на пазара на месечните списания, посочени в предходната алинея, е допустимо да варира в рамките на до 5 (пет) дни.

(3)  Дружеството има право да променя датата на излизане на пазара, размера и коричната цена на изданията, без това да засяга обявените цени за абонамент за конкретните издания за съответния срок на абонамента, освен в случаите по чл. 18, ал. 2.

(4) Към печатните издания, посочени в алинея 1 по-горе, може да има специални или извънредни издания и/или книги, които не са включени в стойността на абонамента. 

Сключване на абонамент

Чл.4. (1) Абонамент за списанията на Дружеството се извършва алтернативно по един от следните начини:

1.      от Български пощи ЕАД или от оторизирани за това фирми-доставчици, избрани и одобрени от Дружеството;

2.      в Абонаментния център на "СББ Медиа" АД на адрес: ул. Отец Паисий №15, 1303 София;

3.      чрез активация в интернет на предплатена карта (ваучер) за абонамент;

4.      чрез заплащане на стойността на абонамента през интернет посредством системата ePay.bg;

5.      чрез заплащане на стойността на абонамента през интернет посредством системите за сигурност на Visa International - Verified by Visa, и на MasterCard International - MasterCard SecureCode;

6.      чрез заплащане на стойността на абонаментни талони или формуляри за абонамент в оторизирани от Дружеството търговски обекти;

7.     чрез заплащане на стойността на абонамента посредством банков превод;

8.     чрез заплащане на стойността на абонамента посредством наложен платеж.

(2) Дружеството си запазва правото да ограничи алтернативните начини за сключване на абонамент за част от списанията си.

Чл.5. (1) Когато физическо или юридическо лице, което желае да се абонира за списанията на Дружеството (наричано по-долу за краткост "Абонат"), сключи абонамент за списанията на Дружеството с договор с Български пощи ЕАД или с оторизирана за това фирма-доставчик, страни в процеса по сключване на абонамента са Абонатът и Български пощи ЕАД, респективно Оторизираната фирма-доставчик.

(2) Когато абонаментът за списанията на Дружеството се сключи в Абонаментния център на "СББ Медиа" или посредством заплащане на стойността на абонаментни талони или формуляри за абонамент в оторизирани от Дружеството търговски обекти, както и в случаите, когато абонаментът за списанията на Дружеството се сключи през интернет (посредством активация на предплатена карта (ваучер) за абонамент, заплащане на стойността на абонамента посредством системата ePay.bg, заплащане на стойността на абонамента посредством банков превод, заплащане на стойността на абонамента посредством наложен платеж или заплащане на стойността на абонамента посредством системите за сигурност на Visa International - Verified by Visa, и на MasterCard International - MasterCard Secure Code), страни в процеса по сключване на абонамента са Абонатът и Дружеството.

Срокове

Чл. 6 (1) Абонаментът за списанията на Дружеството бива годишен и срочен.

(2) Годишен е абонаментът, сключен за 1 календарна година (януари-декември).

(3) Срочен е абонаментът, сключен за един месец или за няколко последователни месеца без оглед на календарната година. Дружеството предлага следните срочни абонаменти: едномесечен (еднократна доставка), двумесечен, 3-месечен, 4-месечен, 5-месечен, 6-месечен, 7-месечен, 8-месечен, 9-месечен, 10-месечен, 11-месечен и 12-месечен. Началният месец на срочния абонамент се посочва от абоната, но не може да бъде по-ранен от месеца, следващ месеца на сключване на абонамента.

(4) Дружеството си запазва правото да ограничи сключването на определени срочни абонаменти за част от изданията си или за всички свои издания.

Чл.7. При сключване на годишен абонамент, за начало и край на абонамента за съответното списаниe на Дружеството се приемат следните броев

 

1.      COSMOPOLITAN  - начало: брой февруари на календарната година; край: брой януари на следващата година; общо 10 броя

 

2.      NATIONAL GEOGRAPHIC- начало: брой януари на календарната година; край: брой декември на календарната година; общо 12 броя;

 

3.      NG KIDS - начало: брой февруари на календарната година; край: брой декември на календарната година; общо 11 броя;

 

4.      КУЛИНАРЕН ЖУРНАЛ - начало: брой 1 на календарната година; край: брой 24 на календарната година; общо 24 броя;

 

5.      ЗДРАВЕН ЖУРНАЛ - начало: брой януари на календарната година; край: брой декември на календарната година; общо 12 броя;

 

6.     ЖУРНАЛ ЗА ЖЕНАТА - начало: брой 1 на календарната година; край: брой 52 на календарната година; общо 52 броя;

 

 

    Изисквания на Дружеството за сключване на абонамент

 

Чл.8. (1) Независимо от избрания съгласно член 4 алинея 1 по-горе начин за сключване на абонамент, Абонатът (или лицето, което попълва данните от името на Абоната) е длъжен да посочи в съответния формуляр за абонамент (бланка, заявка, талон, електронен формуляр, електронен формуляр в интернет и други подобни) следните данни: име и фамилия на Абоната; точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (когато са налице такива - и  блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, община, област; телефон и e-mail за обратна връзка.

 (2) Когато абонаментът за списания на Дружеството се сключва по реда на член 4, алинея 1, точки т.2, т.3, т.4, т.5 , т.6, т.7 и т.8 по-горе, Абонатът няма право да посочва като адрес за доставка на списанията на Дружеството «до поискване в пощенски клон» или «до пощенска кутия в пощенски клон», както и адрес на доставка извън територията на Република България. В случай, че Абонатът е посочил някой от изброените в предходното изречение адреси за доставка, договорът за абонамент между Абоната и Дружеството няма да се счита за сключен и за Дружеството няма да възникнат права и задължения спрямо Абоната, а заплатената от Абоната сума за абонамента ще бъде възстановена на същия от Дружеството, като разходите по възстановяването й ще са за сметка на Абоната.

Чл. 9. Списанията на Дружеството, за които Абонатът е сключил абонамент, се доставят до пощенска кутия или офис на посочения адрес за доставка. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на списанията на Дружеството вътре в нея, Дружеството не носи отговорност за евентуално неполучаване на същите от Абоната.

Чл. 10. Дружеството си запазва правото да отказва сключване на абонамент, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или абонаментната стойност спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована.

Чл. 11. Когато съгласно член 5, алинея 1 по-горе, страна в процеса по сключване на абонамента са Абонатът и Български пощи ЕАД, респективно Оторизираната фирма-доставчик, Дружеството не приема рекламации за предоставени от същото на Български пощи ЕАД, респективно на Оторизираната фирма-доставчик списания на Дружеството, които не са били получени от Абоната. В такъв случай Абонатът следва да отправи рекламация към Български пощи ЕАД, респективно към Оторизираната фирма-доставчик.

Чл. 12. (1) Когато съгласно член 5, алинея 2 по-горе, страна в процеса по сключване на абонамента са Абонатът и Дружеството, същото приема рекламации за дефектни или недоставени в рамките на до 3 (три) работни дни от датата на излизане на пазара на съответното издание бройки, в следните срокове:

1.      до 7 (седем) календарни дни от датата на излизане на пазара на седмично издание;

 2.     до 30 (тридесет) календарни дни от датата на излизане на пазара на месечно издание.

(2) Рекламации по предходната алинея се подават съгласно изискванията на чл. 125 от Закона за защита на потребителите и се вписват в Регистъра на Дружеството за рекламации на потребителите. Дружеството приема рекламации в работни дни от 10:00 до 18:00 часа на телефон: 0800 12321 или 02 4016 849 и в Абонаментния център на  "СББ Медиа" на адрес: ул. Отец Паисий №15, 1303 София, както и по всяко време на електронен адрес: abonamenti@sbb.bg 

(3) За ден и час на подаване на рекламацията се приема алтернативно първото от следните събития:

1.      подаване на рекламация на телефон 0800 12321 или 02 4016 849; 

2.      лично подаване на рекламация в Абонаментния център на СББ Медиа";

3.      изпращане на писмо по електронната поща на електронния адрес на Абонаментния

         център на "СББ Медиа".

(4) Постъпилите и въведени в Регистъра на Дружеството рекламация се разглеждат в срок от 7 работни дни от момента на регистрацията им съгласно алинея 3 по-горе, след което Абонатът се уведомява за предприетите от Дружеството мерки.

(5) В зависимост от естеството на рекламацията, Дружеството предприема следните мерки:

1. при доставка на повредени бройки, наличие на откъснати страници или друг фабричен дефект - Дружеството за своя сметка възстановява на Абоната конкретния брой на дефектното списание на Дружеството;

2. при частично или систематично закъснение на доставката на списанията на Дружеството или при неполучаване от Абоната на списанията на Дружеството, за които е абониран, Дружеството предприема необходимите действия за осигуряване на регулярното получаване на списанията, както и предоставя на Абоната една от следните възможности: промяна на адреса за доставка на абонамента; промяна на куриерската фирма, която доставя списанията на Дружеството, предмет на абонамента; получаване от Абоната на списанието на Дружеството в Абонаментния център на "СББ Медиа"; получаване от Абоната на списанието на досегашния адрес в работни дни от 9.00 до 18.00 часа срещу подпис (като стойността на доставката, а именно: 2,00 лв./брой с включен ДДС, е за сметка на Абоната). Абонатът следва писмено да заяви (посредством заявление в Абонаментния център на  "СББ Медиа" или посредством заявление, изпратено по факса на номер 02 4016 819; или посредством заявление на електронен адрес abonamenti@sbb.bg ) коя от посочените в предходното изречение възможности избира.

Други

Чл. 13. Дружеството обявява цените за сключване на годишен и срочен абонамент за списанията си в интернет, в каталозите на Български пощи ЕАД, респективно на Оторизираните фирми-доставчици, както и по своя преценка в рекламните материали за абонамент.

Чл. 14. (1) За посочения в член 4, алинея 1, точка 1 по-горе начин за сключване на абонамент Абонатът следва да се информира за обявените от Български пощи ЕАД, респективно от Оторизираните фирми-доставчици срокове за сключване на абонамент за списанията на Дружеството.

(2) За посочените в член 4, алинея 1, точки т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 по-горе начини за сключване на абонамент Дружеството обявява сроковете за сключване на годишен и срочен абонамент за списанията си в интернет, както и по своя преценка в рекламните материали за абонамент.

Чл. 15. (1) Дружеството си запазва правото да обяви подаръци за Абонатите за част от или за всички списания на Дружеството при сключване на годишен абонамент.

(2) Дружеството публикува вида и условията за получаване и доставка на подаръците по предходната алинея в интернет, както и по своя преценка в рекламните материали за абонамент. Информация за вида и условията за получаване и доставка на подаръците по предходната алинея може да бъде получена и на телефона/имейл адреса на Абонаментния център на "СББ Медиа".

(3) Абонатите нямат право да получат паричната равностойност на подаръците по алинея 1 по-горе.

(4) Дружеството не носи отговорност за забавяне на доставката на подаръците или неполучаване на същите при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Абоната. При липса на лице, което да получи подаръка в работно време на посочения от Абоната адрес за доставка, се процедира съгласно правилата и условията на куриерската фирма за доставка на пратки.

Чл. 16. Дружеството не носи отговорност за забавяне на доставката на списанията на Дружеството, за които Абонатът е сключил абонамент, или неполучаването на същите, когато абонаментът е сключен по реда на член 4, алинея 1, точка 1 по-горе, както и в случаите на непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Абоната.

Чл.17. Извършеният по реда на чл. 4 алинея 1 по-горе абонамент обвързва Абоната и не подлежи на анулиране.

Чл.18. (1) Ако след сключване на абонамента коричната цена на съответното списание на Дружеството бъде увеличена, то Абонатът не дължи доплащане за броевете, които следва да получи до изтичане на срока на абонамента.

(2) Ако след сключване на абонамента Дружеството преустанови издаването на съответното списание, то Дружеството ще възстанови на Абоната разликата в стойността между заплатената цена за абонамент и получените броеве от началото на абонамента до момента на преустановяване на издаването на съответното списание. Абонатът няма право да претендира за друго обезщетение освен посоченото в предходното изречение.

Чл. 19. Промяна на посочения от Абоната адрес за доставка се допуска еднократно за срока на абонамента и само за годишни абонаменти или за срочни абонаменти със срок минимум 9 месеца. Промяната се заявява от абоната писмено в Абонаментния център на "СББ Медиа" на адрес: ул. Отец Паисий №15, 1303 София, или на електронен адрес: abonamenti@sbb.bg  в срок до 20-о число на текущия месец и влиза в сила от 1-о число на следващия месец. В случай, че промяната се заяви между 20-о и 30-о число на текущия месец, то същата влиза в сила от 1-о число на по-следващия месец.

Лични данни

Чл.20.(1) Дружеството полага дължимата грижа за защита на личните данни на Абонатите, станали му известни при предоставяне на услугата-предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за личните данни на Абонатите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България. 

(2) С приемането на настоящите Общи условия Абонатът дава своето изрично съгласие личните му/й данни да бъдат обработвани от Дружеството за целите на директния маркетинг, както и да бъдат използвани за целите на директния маркетинг и след изтичане на периода на абонамент. Абонатът има право да възрази срещу обработването на личните му/й данни за целите на директния маркетинг и/или за използването на личните му/й данни за целите на директния маркетинг след изтичане на периода на абонамент като изпрати писмено съобщение до Дружеството на електронен адрес abonamenti@sbb.bg или на пощенския адрес на Абонаментния център на  "СББ Медиа": ул. Отец Паисий №15, 1303 София. 

 

(3)  Дружеството няма право да предоставя данните на Абоната на трети лица.

 

Цели, за които може да се използва информацията 

 

Чл.21.(1) Личните данни, които Абонатът е предоставил при ползването на Услугите, могат да бъдат използвани от Дружеството с цел предоставяне на предвидените в тези Общи условия услуги; за целите на директния маркетинг; за предлагане на нови услуги на Абонатите  (безплатни или платени); за промоции, организиране на игри, конкурси, запитвания; за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на Абоната, изпратено до Дружеството на електронен адрес abonamenti@sbb.bg или на пощенския адрес на Абонаментния център на "СББ Медиа": ул. Отец Паисий №15, 1303 София. 

(2) Дружеството събира и използва информацията, описана в член 20 по-горе, за да приспособява предлаганите Услуги към предпочитанията на Абонатите и да предложи информация, услуги и рекламни материали, които биха заинтригували Абонатите.

(3) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

Разкриване на информацията 

Чл.22 (1) Дружеството се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Абонатите или за ползваните от тях услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

а) това е предвидено в настоящите Общи условия и/или Абонатът е дал изричното си съгласие в по-късен момент;

б) информацията се предоставя на служители или подизпълнители на Дружеството (включително лица, действащи като обработващи личните данни от името на Дружеството) или на дружества, в които "СББ Медиа" АД притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира или които притежават повече от 50% дялово или акционерно участие в Дружеството или го контролират пряко или косвено, за отчетни цели и за дейности по администриране на абонаментния сайт на Дружеството: www.sbb.bg/abo и ползването на Услугите; 

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат правомощия да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 

г) Дружеството е длъжно по закон да предостави информацията.  

Чл. 23. Дружеството си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта www.sbb.bg/abo и не се отнасят за договори за абонамент, сключени преди този момент.

Настоящите Общи условия за абонамент влизат в сила на 01.08.2015 г.

София, 01.08.2015 г.

<<ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ >>