Безплатна доставка

Условия за ползване


Общи условия

на „СББ Медиа" АД
за продажба на артикули в електронния магазин www.sbb.bg/shop


Основни положения


Чл.1. „СББ Медиа" АД с ИН по ЗДДС BG 131173325 (наричано по-нататък за краткост и „Дружеството") е издател на печатни периодични издания-списания, които са предназначени за неограничен кръг читатели (наричани по-нататък за краткост „списания на Дружеството"). Настоящите Общи условия уреждат реда и начина за продажба на списания на Дружеството, специални броеве на списания на Дружеството, книги, издавани от Дружеството, и други артикули, правата за продажба на които принадлежат на Дружеството, общо наричани по-нататък за краткост „артикули”, в електронния магазин www.sbb.bg/shop (наричан по-нататък за краткост „електронният магазин").


Чл. 2. „Клиент на електронния магазин” (наричан по-нататък за краткост „клиент”) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия в електронния магазин, насочени към покупката на такива артикули.  


Чл.3. (1) Заплащане на извършваните покупки в електронния магазин се осъществява  алтернативно по един от следните начини:

1. чрез наложен платеж
2. посредством системите за сигурност на Visa International - Verified by Visa, и на MasterCard International - MasterCard SecureCode;
3. чрез банков превод


(2) Дружеството си запазва правото да използва и други начини за заплащане или да ограничи начините за заплащане на осъществяваните покупки за част от предлаганите артикули.


Чл.4. Дружеството си запазва правото да ограничи продажбата на определени артикули, като предлага същите само и единствено на абонати на списанията на Дружеството.


Чл. 5. Дружеството потвърждава направената от клиента поръчка посредством изпращане на електронно писмо на посочения от клиента в електронния формуляр за доставка електронен адрес.


Чл. 6. Доставката на поръчаните артикули се извършва посредством куриерска фирма на принципа „доставка срещу подпис" в работни дни между 9.00 и 18.00 часа.


Цени


Чл. 7. (1) Цените на артикулите са надлежно посочени в каретата, в които се съдържа информацията за тези артикули. Цените са посочени в български лева с включен ДДС.

(2) Дружеството си запазва правото да променя цените на артикулите по всяко време. При потвърдена от страна на Дружеството поръчка цената на конкретния/те артикул/и по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това съгласно член 13 по-долу срок.


Чл. 8. За конкретни броеве на списанията на Дружеството, включително и специални издания на списания на Дружеството, които към момента на покупката в електронния магазин не са в редовна продажба в търговската мрежа в Република България, Дружеството си запазва правото да обяви цени, различни от посочените на корицата на тези списания и/или специални издания.


Чл. 9. (1) Обявената цена за доставка на списания на Дружеството и на специални броеве на списания на Дружеството е посочена в български лева с включен ДДС и се отнася за доставяне на територията на Република България на до 3 (три) артикула в рамките на една поръчка.

           (2) Обявената цена за доставка на други артикули, неупоменати в предходната алинея, е посочена в български лева с включен ДДС и се отнася за доставяне на територията на Република България на 1 (един) артикул в рамките на една поръчка.

           (3) Дружеството си запазва правото да променя цените за доставка по всяко време. При потвърждаване на поръчка от страна на Дружеството цената за доставка по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това срок.


Чл. 10. Общата стойност на поръчката включва сумата от цените на поръчаните артикули и цената за доставка.  


 Срокове


Чл. 11. Изпращането на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 3 (три) работни дни от момента на постъпването на дължимата сума по банковата сметка на Дружеството.


Чл. 12. Доставката на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 5 (пет) работни дни от момента на изпращането й. Сроковете за доставка варират при поръчка на продукти с предварителна заявка.


Чл. 13. При заплащане на извършваните в електронния магазин покупки посредством системата e-pay или чрез банков превод, клиентът следва да заплати дължимата сума в срок до 7 (седем) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството. Ако в срока по предходното изречение по банковата сметка на Дружеството не постъпи дължимата по конкретна поръчка сума,  Дружеството приема, че клиентът се отказва от поръчката, и анулира поръчката на основание „неполучен превод".

Доставка на закупените артикули


Чл. 14. Клиентът е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия на клиента или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, община, област, телефон и e-mail за обратна връзка.


Чл. 15. Абонатът може да посочи като „адрес за доставка” единствено адрес на територията на Република България. Дружеството не приема поръчки, в които е посочен адрес за доставка извън територията на Република България.


Чл. 16. Дружеството си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована. В такъв случай, ако по конкретната поръчка вече е било извършено заплащане от страна на клиента, Дружеството за своя сметка възстановява на клиента заплатената сума.


Чл. 17. При доставка на повредени или дефектни артикули Дружеството за своя сметка възстановява на клиента конкретния повреден или дефектен артикул. За целта клиентът следва незабавно след получаване на доставката да отправи рекламация на електронен адрес eshop@sbb.bg или на телефони 0800 12321 или (02) 4016 849, като посочи естеството на повредата или дефекта и номера на товарителницата, с която е била доставена пратката.


Чл. 18. (1) Дружеството не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на клиента.

 (2) При липса на лице, което да получи пратката в работно време на посочения от клиента адрес за доставка, Дружеството полага всички усилия да се свърже с клиента на посочения от клиента телефон за контакт. Ако такава връзка не може да бъде осъществена, тъй като клиентът не отговаря на позвъняванията или телефонът е изключен, както и при некоректно посочен от клиента телефонен номер, за доставянето на пратката се процедира съгласно правилата и условията на куриерската фирма за доставка на пратки.


Връщане на закупени от електронния магазин артикули


Чл. 19. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на пратката, клиент, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има право да върне закупените от електронния магазин артикули.  За целта е необходимо да са налице следните условия:

1.  артикулът да бъде с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди;

2.   разходите за доставката на поръчката до адреса на клиента и от адреса на клиента до офиса на СББ Медиа АД, а именно: ул. Отец Паисий №15, 1303 София, посредством същата куриерска фирма, която е извършила доставката до адреса на доставка, са за сметка на клиента;

3.   клиентът да информира Дружеството за желанието си да върне артикулите, като изпрати електронно писмо на адрес eshop@sbb.bg или позвъни на телефони 0800 12321 или (02) 4016 849.


Чл. 20. Дружеството полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиентите, станали му известни при предоставяне на услугите-предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за личните данни на Абонатите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България.


Чл. 21. Дружеството си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта www.sbb.bg/shop и не се отнасят за потвърдени поръчки, сключени преди този момент.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.01.2014 г.

София, 01.01.2004 г.

<< ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ >>

<< ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ >>